Τηλ: +30 210 6438276

Αποδεικτική ισχύς του ΕΕΕΣ: ΣτΕ Ολ 2325/2023

Κατά την πρόσφατη απόφαση της Ολομελείας του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (ΕΕΕΣ), άμα τη προσκόμισή του από το διαγωνιζόμενο κατά την υποβολή της προσφοράς του, λειτουργεί μόνον ως προκαταρκτική και όχι ως οριστική απόδειξη των προϋποθέσεων συμμετοχής.

Ο έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής κρίνεται χρονικά σε τρία στάδια:

 Στο στάδιο υποβολής της προσφοράς
 Κατά την ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου
 Κατά την κατακύρωση της σύμβασης στον οριστικό ανάδοχο.

Ο τεμαχισμός του χρόνου κρίσεως της νομιμότητας υποβολής της προσφοράς πρακτικά σημαίνει ότι, ενώ το ΕΕΕΣ αρκεί στο στάδιο υποβολής της προσφοράς ως προκαταρκτική απόδειξη της συνδρομής των τιθέμενων προϋποθέσεων, ο προσωρινός ανάδοχος με την ανακήρυξή του ως τέτοιου οφείλει να προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία για την συνδρομή των απαιτούμενων προϋποθέσεων του άρ. 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία ανάγονται αφενός στον χρόνο υποβολής της προσφοράς του και αφετέρου στον χρόνο ανακήρυξής του σε προσωρινό ανάδοχο.

Τέτοια αποδεικτικά στοιχεία είναι όλα τα απαιτούμενα πρότυπα – συστήματα διασφάλισης ποιότητας,  πιστοποιητικά τα οποία εκδίδονται από τους διαπιστευμένους φορείς βάση του Κανονισμού 765/2008 και των άρθρων 284, 309 του Ν. 4412/2016.

Ειδικότερα, στους αναθέτοντες φορείς παρέχεται η δυνατότητα να απαιτούν από τους διαγωνιζόμενους οικονομικούς φορείς την υποβολή πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ως αποδεικτικό μέσο για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης των οικονομικών φορέων και των προσφερομένων εκ μέρους τους υπηρεσιών προς τις τεχνικές προδιαγραφές, τα πρότυπα και τα κριτήρια ανάθεσης της διακήρυξης ή τους όρους εκτέλεσης της υπό ανάθεση σύμβασης.

Προς διασφάλιση του αναγκαίου βαθμού αξιοπιστίας και διαφάνειας της λειτουργίας τους, οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης που εκδίδουν τα πιστοποιητικά αυτά απαιτείται να είναι διαπιστευμένοι. Κατά τους ρητούς δε ορισμούς του άρθρου 284 του ν. 4412/2016, ο οργανισμός ο οποίος πραγματοποιεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει να είναι διαπιστευμένος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 765/2008.Η απόφαση αυτή της Ολομελείας είναι ιδιαίτερα σημαντική για το νομικό status του ΕΕΕΣ, αφού διευκρινίζει ότι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον ως προσωρινή απόδειξη της ικανότητας συμμετοχής, ενώ μεταγενέστερα ο προσωρινός ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα περαιτέρω αποδεικτικά μέσα κατά τα οριζόμενα από την οικεία εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Το άρθρο επιμελήθηκε ο συνεργάτης μας Γεράσιμος Λευκαδίτης, Public Law/Administrative Law | Public Procurement | EU Law | Environmental Law

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ομάδα μας