Τηλ: +30 210 6438276

Εξειδίκευση

Η εταιρεία Τσιανάκας & Συνεργάτες, αποτελεί μια σύγχρονη ελληνική, δικηγορική εταιρεία  που υποστηρίζει και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κορυφαίες πολυεθνικές και εγχώριες επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και υψηλού διακυβεύματος υποθέσεις φυσικών προσώπων.  

Τομείς Δικαίου

Το Δημόσιο Δίκαιο, τόσο στις κλασικές, όσο και στις μοντέρνες εκφάνσεις του, αποτελεί για τη δικηγορική μας εταιρία προνομιακό τομέα παροχής νομικών υπηρεσιών. Στη σύγχρονη εποχή ώσμωσης δημόσιου και ιδιωτικού, η ακριβής του γνώση συνδέεται αναπόσπαστα με τη λειτουργία της αγοράς και την αποτελεσματική υλοποίηση των επενδύσεων εντός αυτής. Είτε πρόκειται για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, είτε για την αξιοποίηση του εργαλείου της δημόσιας σύμβασης, η ομάδα μας, που συνδυάζει εμπειρία και υψηλού επιπέδου κατάρτιση, είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες νομικής υποστήριξης και σε συμβουλευτικό επίπεδο και ενώπιον των δικαστηρίων.

Εξίσου κρίσιμη, όμως, είναι για εμάς η παροχή υψηλού επιπέδου νομικών υπηρεσιών στους τομείς της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του πολίτη, όπου εκπροσωπούμε τους εντολείς μας σε σύνθετες υποθέσεις φορολογικού δικαίου και δικαίου των διοικητικών κυρώσεων ενώπιον των εθνικών και των ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

Εξασφαλίζουμε την προάσπιση των συμφερόντων των εντολέων μας με την εκπροσώπησή τους τόσο κατά την εξωδικαστική όσο και δια της δικαστικής οδού επίλυση διαφορών αστικού και εμπορικού δικαίου. Ειδικότερα, διαθέτουμε ευρεία εμπειρία σε υποθέσεις ενοχικού και εμπραγμάτου δικαίου και δη στις συμβάσεις αγοραπωλησίας και δωρεάς ακινήτων, σε ζητήματα προστασίας κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και στην κατάρτιση και επεξεργασία συμβάσεων αστικής και εμπορικής μίσθωσης.

Περαιτέρω, αναλαμβάνουμε υποθέσεις οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου, εργατικού δικαίου, αδικοπραξιών και προσβολής προσωπικότητας, επαγγελματικής αστικής ευθύνης και πάσης φύσεως εμπορικών συναλλαγών.

 

Στην  εταιρία Τσιανάκας και Συνεργάτες, κατανοούμε ότι κάθε επιχείρηση είναι μοναδική και αντιμετωπίζει τις δικές της προκλήσεις και ευκαιρίες. Η προσέγγισή μας βασίζεται στην παροχή εξατομικευμένων νομικών λύσεων που ευθυγραμμίζονται με τις συγκεκριμένες ανάγκες και τους στόχους των πελατών μας. Είτε είστε μια νεοσύστατη επιχείρηση που αναζητά ολοκληρωμένη νομική συμβουλή είτε μια πολυεθνική εταιρεία που ασχολείται με πολύπλοκες συγχωνεύσεις και εξαγορές, η ομάδα μας είναι αφοσιωμένη στη χάραξη στρατηγικών που διασφαλίζουν τα συμφέροντά σας και προάγουν την επιτυχία σας.

Οι έμπειροι ποινικοί δικηγόροι μας παρέχουν συμβουλές και νομική εκπροσώπηση σε υποθέσεις ποινικού δικαίου, καλύπτοντας όλο το σχετικό νομικό φάσμα, από τις πιο απλές ποινικές διαδικασίες έως την εκπροσώπηση σε ανακριτικές αρχές και δικαστήρια όλων των βαθμίδων. Ενδεικτικά, υποστηρίζονται υποθέσεις οικονομικού ποινικού δικαίου, πειθαρχικές διαδικασίες υπηρεσιών, υποθέσεις εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, ατυχήματα στο χώρο εργασίας και παραβιάσεις εμπορικών και υγειονομικών διατάξεων.

Τομείς Εξειδίκευσης

Ειδικευόμαστε στην προώθηση της ανάπτυξης, της εξέλιξης και της επίτευξης προκαθορισμένων εμπορικών και στρατηγικών στόχων για τις επιχειρήσεις. Η ολοκληρωμένη συνδρομή μας καλύπτει κάθε φάση του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης, περιλαμβάνοντας βασικά ορόσημα όπως η ίδρυση, η εξαγορά και η εκποίηση επιχειρήσεων και εταιρειών, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές που αφορούν εισηγμένες στο χρηματιστήριο οντότητες, οι εισαγωγές σε χρηματιστήρια, οι στρατηγικές επέκτασης μέσω εξαγορών, η δημιουργία και η διαχείριση στρατηγικών συμμαχιών, όπως κοινοπραξίες και άλλες συνεργασίες, η διευκόλυνση πρωτοβουλιών για την άντληση κεφαλαίων και η ολοκλήρωση της οργάνωσης συναλλαγών πώλησης ή άλλων γεγονότων εξόδου.

Ειδικευόμαστε στην παροχή συμβουλών στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης εταιρικής τραπεζικής πολιτικής, η οποία περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση ακινήτων, τη δανειοδότηση βάσει περιουσιακών στοιχείων και τη χρηματοδότηση εξαγορών. Η συνεργασία μας με τους πελάτες περιλαμβάνει μια σχολαστική εξέταση των μελλοντικών ζητημάτων, ευκαιριών και κινδύνων, παρέχουμε έξυπνη εμπορική καθοδήγηση που υπερβαίνει τα όρια μιας στενής νομικής προοπτικής. Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες στηρίζονται σε αυστηρό νομικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας μια προληπτική προσέγγιση των νομικών προβληματισμών και μια στρατηγική ευθυγράμμιση με τις ανάγκες της εταιρικής χρηματοδότησης και των συναλλαγών

 Οι δικηγόροι μας είναι εξειδικευμένοι στο δίκαιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και παρέχουν συμβουλές σχετικά με την συμμόρφωση στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Ασχολούνται με την κανονιστική συμμόρφωση και τις πρακτικές μετριασμού και αντιμετώπισης των κινδύνων των πελατών μας που σχετίζονται με το νομικό και δεοντολογικό πλαίσιο της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Προβαίνουν στην διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων με σκοπό την κατάρτιση του προσωπικού των πελατών μας και την εναρμόνιση της λειτουργίας τους προς τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, παρέχουν παράλληλα συμβουλευτική υποστήριξη στο πλαίσιο των καθηκόντων της εταιρείας μας ως υπευθύνου προστασίας δεδομένων.

Αναλαμβάνουν την διενέργεια εκτιμήσεων αντικτύπου της επεξεργασίας στους τομείς της υγείας, της κυβερνοασφάλειας, των τροφίμων και της ενέργειας σε συνεργασία με φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό κυρίως επίπεδο, προβαίνουν στην διενέργεια των προβλεπόμενων διαδικασιών ενώπιον της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προς διασφάλιση των δικαιωμάτων των πελατών μας και την εκπροσώπησή τους, στην χάραξη πολιτικών απορρήτου καθώς και κάθε είδους πολιτικής που σχετίζεται με την προστασία της ιδιωτικότητας.

Εργαζόμαστε με τους πελάτες μας για να επιλύσουμε τυχόν διαφωνίες και συγκρούσεις που μπορεί να αντιμετωπίζουν εντός των επιχειρήσεων και να αποτρέψουμε περαιτέρω οικονομική ζημιά ή ζημία φήμης σε ένα άτομο ή στην ίδια την επιχείρηση.

Παρέχεται νομική υποστήριξη αναφορικά με όλο το φάσμα του δικαίου της εργασίας και ειδικότερα συμβουλές αναφορικά με τις υποχρεώσεις του εργοδότη σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της εργασιακής νομοθεσίας, υποστήριξη εργοδοτών και εργαζομένων ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών αρχών και των Δικαστηρίων, αντιμετώπιση των εργασιακών ζητημάτων σε περιπτώσεις αλλαγής προσώπου του εργοδότη και εξαγορών και συγχωνεύσεων επιχειρήσεων, συγγραφή Κανονισμών Εργασίας και ατομικών συμβάσεων εργασίας υπαλλήλων και στελεχών.

Επίσης, υποστηρίζονται συλλογικές και ατομικές διαβουλεύσεις στο πλαίσιο συλλογικών ή επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας καθώς και διευθέτησης του χρόνου εργασίας.

Ο τομέας της ενέργειας είναι ένας από τους ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας, με πολλά και πολύπλοκα νομικά ζητήματα που απασχολούν τον εκάστοτε επενδυτή. Η ομάδα μας παρέχει συμβουλές με ακαδημαϊκό προσανατολισμό και υψηλή αίσθηση επαγγελματικού καθήκοντος σε κάθε πτυχή των ενεργειακών project, τόσο σε επίπεδο συναλλαγής per se όσο και σε επίπεδο κανονιστικής συμμόρφωσης. Χειριζόμαστε υποθέσεις από την φάση της επένδυσης μέχρι την ολοκλήρωση των ενεργειακών έργων. Τέλος, διαθέτουμε υψηλή τεχνογνωσία σε υποθέσεις αδειοδότησης έργων ΑΠΕ. Εκπροσωπούμε επενδυτές ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Το περιβαλλοντικό δίκαιο -ιδιαίτερα στην εποχή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της κλιματικής αλλαγής- είναι ένας από τους πιο σύνθετους και δυναμικούς τομείς του δικαίου. Η ομάδα μας εξειδικεύεται στο χειρισμό ζητημάτων περιβαλλοντικού δικαίου (περιβαλλοντική αδειοδότηση, πολεοδομικά και χωροταξικά ζητήματα, διαχείριση αποβλήτων, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων) τα οποία πολλάκις ανακύπτουν σε πολύπλοκες και υψηλού κόστους συναλλαγές. Παρέχουμε επίσης συμβουλευτική υποστήριξη σε εταιρείες κατά τη φάση της προετοιμασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητες. Εκπροσωπούμε περιβαλλοντικές οργανώσεις και ιδιώτες σε περιβαλλοντικές διαφορές ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η δικηγορική μας εταιρεία Tsianakas & Partners Law Firm ασχολείται συστηματικά με ζητήματα μεταναστευτικού δικαίου – δικαίου αλλοδαπών.

Έχουμε ασχοληθεί με πληθώρα υποθέσεων που αφορά  χορήγηση άδειας διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων και επενδυτές. Η  απόκτηση golden visa είναι μία από τις κύριες αρμοδιότητες  της εταιρίας μας.

Στις δραστηριότητές μας εμπίπτουν:

  • Καθοδήγηση αλλοδαπών από όλο το κόσμο για την χορήγηση  κι ανανέωση αδειών διαμονής, όλων των τύπων, καθώς και ειδικών βεβαιώσεων διαμονής
  • Χορήγηση και η ανανέωση αδείας παραμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών και σε ευρωπαίους πολίτες.
  • Χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας με τη διαδικασία της πολιτογράφησης
  • Εκπροσώπηση ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, καθώς και ενώπιον όλων Των Δημόσιων Αρχών και υπηρεσιών για όλα τα ανακύπτοντα ζητήματα.

Σε περίπτωση αποφάσεων απόρριψης χορήγησης και ανανέωσης αδειών παραμονής προβαίνουμε στην διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων ακύρωσης και αναστολής.

Παρέχουμε συμβουλές και νομική εκπροσώπηση (εξωδικαστική και δικαστηριακή)  σε οικογενειακές διαφορές και υποθέσεις κληρονομικού δικαίου. Αναλαμβάνουμε με προσήλωση υποθέσεις λύσης του γάμου συναινετικά ή με αντιδικία, διευθετήσεις οικονομικών διαφορών στο πλαίσιο διαζυγίων καθώς και υποθέσεις επιμέλειας των ανήλικων τέκνων. Επίσης, υποστηρίζουμε υποθέσεις αποδοχών κληρονομιάς και δικαστικής προστασίας της κληρονομικής διαδοχής, δημοσίευσης και προσβολής διαθηκών και διαδικασίες αποποίησης κληρονομιών.

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και δικαιωμάτων δημοσιότητας,   διαχείρισης επωνυμίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και διαχείρισης χαρτοφυλακίου, διαχείρισης ονομάτων τομέα αδειοδότησης .

Οι επαγγελματίες δικηγόροι μας προσφέρουν επίσημες γραπτές και εξειδικευμένες συμβουλές σε πληθώρα νομικών θεμάτων, με υπευθυνότητα, εχεμύθεια και διακριτικότητα.

Οι δικηγόροι μας που αναλαμβάνουν τις δημόσιες συμβάσεις, συμβουλεύουν τόσο τους προσφέροντες όσο και τις αναθέτουσες αρχές για τις προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν από όλους τους τομείς.

Οι δικηγόροι μας παρέχουν συμβουλές για όλες τις πτυχές οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή συναλλαγής ακίνητης περιουσίας, όπως πρόσβαση σε χρηματοδότηση, επένδυση σε ακίνητα, απόκτηση κατάλληλης γης ή περιουσιακών στοιχείων, σχεδιασμός, περιβαλλοντικοί κανονισμοί και κανονισμοί υγείας και ασφάλειας, διαχείριση γενικών κινδύνων, ερμηνεία συμβολαίων, σύνταξη και διαπραγμάτευση, αποτελεσματική φορολογική διαχείριση.

Διαθέτουμε εκτεταμένη εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα νομικών θεμάτων που προκύπτουν στους κλάδους του αθλητισμού, των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας. Έχουμε συμβουλεύσει κορυφαίες ομάδες και αθλητές, δημόσιες προσωπικότητες υψηλού προφίλ και εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Παρέχουμε αρωγή στον φορολογικό σχεδιασμό και συμβουλές σε πελάτες, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών. . Οι σχετικές νομικές  μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν φορολογικές συμβουλές σε σχέση με πάσης φύσης εταιρικές συναλλαγές, επενδύσεις και χρηματοδότηση σε ακίνητα Εκπροσωπούμε τους εντολείς εξωδίκως και δικαστικώς.

Στη Δικηγορική Εταιρεία Tsianakas and Associates παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη σε φυσικά πρόσωπα που αναφέρουν παραβιάσεις επί τη βάση της Ενωσιακής Οδηγίας για την προστασία των whistleblowers (μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος) και του Ν. 4990/2022. Επιπλέον, επικουρούμε στην κατανόηση και εφαρμογή του νομικού συστήματος του πλαισίου της αναφοράς.

 

Αντιλαμβανόμαστε πως η δημιουργία και η λειτουργία ενός συστήματος

πληροφοριοδότησης εγείρει πολλά νομικά ζητήματα που σχετίζονται με τομείς του ενωσιακού και εθνικού δικαίου, όπως οι δημόσιες συμβάσεις, η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων ή το εργατικό δίκαιο. Είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε στην ανάλυση των υφιστάμενων δομών και στην εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που αφορούν τον εσωτερικό δίαυλο αναφοράς, βοηθώντας σας έτσι να συντάξετε την αντίστοιχη πολιτική καταγγελιών της επιχείρησής σας. Αναλαμβάνουμε, με τη βοήθεια των εξειδικευμένων συνεργατών μας, υποθέσεις για σχετικές παραβιάσεις Whistleblowing κάθε είδους, πολυπλοκότητας και σοβαρότητας.

 

Τέλος, παρέχουμε ενδελεχή ενημέρωση αναφορικά με το εύρος του δικαιώματος προστασίας που απολαύουν οι αναφέροντες από το Ν. 4990/2022. Για να ενισχύσουμε την εφαρμογή του νέου πλαισίου προστασίας στην Ελλάδα, η εταιρεία μας έχει δημιουργήσει μια ασφαλή πλατφόρμα καταγγελίας (για το σχετικό ιστότοπο αναφοράς, επισκεφτείτε το https://reportfraud.gr/), εύκολα προσβάσιμη και σε συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των ανωτέρω σχετικών παραβιάσεων.