Τηλ: +30 210 6438276

Σημαντική Δικαστική Απόφαση για την Εξουσία Εκπροσώπησης ΑΕ σε Διαδικασία Εκκαθάρισης

Η υπ’ αριθ. 1527/2023 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά οριοθέτησε την εξουσία εκπροσώπησης ΑΕ στο πλαίσιο ένταξης της τελευταίας σε διαδικασία εκκαθάρισης. Ειδικότερα, δυνάμει απόφασης του ΜΠρ Πειραιά, το οποίο δίκαζε με τη διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας, ορίστηκαν εκκαθαριστές της εν θέματι ΑΕ τρία πρόσωπα, τα οποία ήταν από κοινού, και όχι μεμονωμένα, επιφορτισμένα με την ευθύνη διενέργειας της διαδικασίας εκκαθάρισης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, χωρίς παράλληλα να έχει οριστεί από το δικαστήριο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου η διαδικασία αυτή θα έπρεπε να ολοκληρωθεί.

Κατά παρέκκλιση της ανωτέρω αποφάσεως του ΜΠρ Πειραιά, η εν λόγω ΑΕ δυνάμει απόφασης της ΓΣ αυτής αποφάσισε, τροποποιώντας το αντίστοιχο άρθρο του καταστατικού της, να μειώσει τον αριθμό των εκκαθαριστών από τρεις σε έναν, ορίζοντας ταυτόχρονα έναν εκ των αρχικώς διορισθέντων από το Δικαστήριο προσώπων, ως εκκαθαριστή αυτής, προκειμένου ο τελευταίος να διενεργήσει την εκκαθάριση της ΑΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά στο πλαίσιο έκδοσης απόφασης επί προσφυγής που ασκήθηκε από την ΑΕ με αίτημα να ακυρωθεί απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, με την οποία απορρίφθηκε ενδικοφανής προσφυγή της ΑΕ κατά οριστικής πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος, έκρινε ότι η Γενική Συνέλευση της προσφεύγουσας δεν είχε εξουσία ορισμού ενός προσώπου ως μοναδικού εκκαθαριστή της εταιρείας, διότι οι εκκαθαριστές της εταιρείας είχαν ήδη οριστεί σε προγενέστερο χρόνο δυνάμει απόφασης του ΜΠρ Πειραιά (Εκουσία Δικαιοδοσία).

Θα μπορούσε, βέβαια, η εξουσία δικαστικής εκπροσώπησης της προσφεύγουσας ΑΕ να ανήκει αποκλειστικά σε ένα άτομο, μόνο όμως στην περίπτωση υποβολής από την τελευταία αίτησης ανάκλησης κατ’ άρθρο 758 του ΚΠολΔ της απόφασης που όριζε ότι αρμόδια για την από κοινού διενέργεια εκκαθαρίσεως τη εταιρείας ήταν τρία πρόσωπα. Επειδή, συνεπώς, η εν λόγω απόφαση του ΜΠρ Πειραιά, δυνάμει της οποίας ορίστηκαν εκκαθαριστές της εταιρείας τρία πρόσωπα, ουδέποτε ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε, ορθώς έκρινε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά ότι την εξουσία δικαστικής εκπροσώπησης της εταιρείας είχαν οι αρχικώς τρεις διορισθέντες εκκαθαριστές από κοινού και όχι ο εκλεγείς εκ της ΓΣ της εταιρείας εκκαθαριστής μεμονωμένα.

 

Το άρθρο επιμελήθηκε ο συνεργάτης μας, Νεκτάριος Κατσάρης, Corporate and M&As | Private Law

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ομάδα μας